Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Surf&Supschool de Kraaij


Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Surf&Supschool de Kraaij: bedrijf welke zorgt draagt voor (niet) begeleide recreatieve activiteiten en het geven van instructies ten aanzien van deze activiteiten alsmede de (ver)huur van aanverwante materialen, gevestigd te Lent
2. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van Surf&Supschool de Kraaij optreedt. Bijvoorbeeld: instructeur of trainer.
3. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst in de meest ruime zin van het woord die tussen Surf&Supschool de Kraaij en Deelnemer tot stand komt alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee de overeenkomst voor het uitvoeren van de Activiteit tot stand komt. Opdrachtgever kan zelf tevens deelnemer zijn.
5. Deelnemer: Het bedrijf of natuurlijk persoon die een Overeenkomst sluit met Surf&Supschool de Kraaij om materiaal te huren, kopen, en/of deel te nemen aan een (begeleide) activiteit, of deelneemt aan een activiteit.
6. Activiteit: de door Surf&Supschool de Kraaij georganiseerde of aangeboden activiteit. Deze activiteit kan bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van windfoil- , wingfoil, sup of windsurflessen of andere activiteiten aan individuen en groepen en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.
7. Huur: Het huren van spullen ten aanzien van de Activiteit door Deelnemer welke door Surf&Supschool de Kraaij: beschikking worden gesteld aan Deelnemer voor een vooraf overeengekomen periode tegen betaling door Deelnemer.


Artikel 2 Toepasselijkheid.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Surf&Supschool de Kraaij gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen, verrichte werkzaamheden en rechtshandelingen van Surf&Supschool de Kraaij en Deelnemer ter zake.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig op alle overeenkomsten en het bepaalde in artikel 2.1., en gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van Deelnemer en/of andere (derde) partijen die bij de overeenkomst zijn betrokken en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
3. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Surf&Supschool de Kraaij
4. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Surf&Supschool de Kraaij komt tot stand door middel van ondertekening door Opdrachtgever van een door Surf&Supschool de Kraaij offerte of insturen van een (online) inschrijvingsformulier. Tevens kan een overeenkomst tot stand komen door mondelinge toezegging of schriftelijk accepteren van een activiteit. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand wanneer een Deelnemer direct een boeking doet via de website en/of contactformulier, waarbij deze Algemene Voorwaarden digitaal ter hand worden gesteld en zijn te downloaden via de website, waarop Deelnemer akkoord geeft en de overeenkomst tot stand is gekomen. Vanaf het moment dat Surf&Supschool de Kraaij met een bevestigde boeking aan de slag gaat zal worden geacht dat de overeenkomst onder de specifieke voorwaarden zoals in de boeking en deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen tot stand is gekomen en zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.
5. De Deelnemer aanvaardt tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het feitelijk deelnemen aan een Activiteit van Surf&Supschool de Kraaij
6. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of Deelnemer prevaleren de voorwaarden van Surf&Supschool de Kraaij tenzij Surf&Supschool de Kraaij Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.


Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.
1. Indien de uitvoering van de Activiteit door redenen aan de zijde van Opdrachtgever of Deelnemer is vertraagd dan heeft Surf&Supschool de Kraaij het recht de extra tijd naar rato van de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Surf&Supschool de Kraaij recht bepaalde (deel) Activiteiten door derden te laten verrichten
3. Surf&Supschool de Kraaij houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de Activiteiten zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet voor aanvang van de Activiteit worden aangeven bij Surf&Supschool de Kraaij of vertegenwoordiger.
4. Deelnemer dient alle informatie te verstrekken aan Surf&Supschool de Kraaij die nodig is voor een correcte uitvoering van een Activiteit/Huur. Deze informatie bevat, maar is niet beperkt tot:
a. Deelnemer verklaart dat hij in goede gezondheid verkeerd;
b. Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik hiervan is verboden gedurende de Activiteit/Huur;
c. Deelnemer verklaart niet zwanger te zijn gedurende de Activiteit/Huur.
d. Voor overeenkomsten met Surf&Supschool de Kraaij verklaart Deelnemer (en Participant) vooraf en zo nodig tijdens de Activiteit dat hij over een zwemdiploma beschikt, dan wel dat hij beschikt over een goede zwemvaardigheid;
5.2. Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal van Surf&Supschool de Kraaij en Deelnemer verklaart hiermee dat hij deze zaken uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Surf&Supschool de Kraaij verschafte bedieningsvoorschriften en door Surf&Supschool de Kraaij gegeven aanwijzingen.
5. Op basis van de door Opdrachtgever aan Surf&Supschool de Kraaij verstrekte gegevens kan Surf&Supschool de Kraaij een aangemelde persoon van deelname uit te sluiten. Surf&Supschool de Kraaij kan hiertoe besluiten indien op basis van de verstrekte gegevens deelname aan de geplande Activiteit niet verantwoord lijkt.
6. Indien de voor de uitvoering van de Activiteit benodigde gegevens niet tijdig aan Surf&Supschool de Kraaij zijn verstrekt, heeft Surf&Supschool de Kraaij het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de deelname een formulier van deelname te ondertekenen.
8. Deelnemer is gehouden tijdens de uitvoering van de Activiteit alle aanwijzingen in het kader van de Activiteit van Surf&Supschool de Kraaij te volgen. Indien Deelnemer hieraan niet voldoet kan Surf&Supschool de Kraaij een ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen.
9. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever of Deelnemer zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen en/of onvoldoende bekwaamheid als Deelnemer, geven Surf&Supschool de Kraaij het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de Activiteiten. Surf&Supschool de Kraaij in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de Opdrachtgever of Deelnemer. Surf&Supschool de Kraaij recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de Opdrachtgever.
10. Voor overeenkomsten met Surf&Supschool de Kraaij is Deelnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade, verlies of het tenietgaan van gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken. Alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/ of met deze zaken door Deelnemer).
11. De door Surf&Supschool de Kraaij beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de Activiteit/Huur dienen door Deelnemer na afloop van de Activiteit/Huur in dezelfde goede technische en uiterlijke staat te worden geretourneerd. Het moment van teruggave is het moment waarop Surf&Supschool de Kraaij al het gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen én Surf&Supschool de Kraaij de gelegenheid heeft gehad om het gehuurde dan wel de ter beschikking gestelde zaken te controleren.
12. Deelnemer is verantwoordelijk voor de schade aan het gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken van Surf&Supschool de Kraaij . Deelnemer zal als de schade en/ of waarde van het (ontbrekende) deel – zoals alsdan door Surf&Supschool de Kraaij in rekening gebracht – aan Surf&Supschool de Kraaij betalen. Voor overeenkomsten tussen Deelnemer en Surf&Supschool de Kraaij brengt Surf&Supschool de Kraaij bij Deelnemer forfaitair € 75,¬ in rekening bij het kwijtraken van een peddel of schade aan een peddel door Deelnemer zonder dat Surf&Supschool de Kraaij gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van Surf&Supschool de Kraaij om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag overtreft.
13. Het is Deelnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/ of deze zaken te beschilderen en/ of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surf&Supschool de Kraaij Indien Deelnemer en/of Participant hetgeen in de vorige volzin overtreedt zal Deelnemer al de kosten die gemoeid zijn met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand vergoeden aan Surf&Supschool de Kraaij .
14. Surf&Supschool de Kraaij reserveert materiaal voor Deelnemer (en Participant) op basis van het door Deelnemer aangegeven aantal personen. Dit materiaal kan Surf&Supschool de Kraaij die dag niet meer verhuren aan andere mensen, daarom ontvangt Deelnemer op basis van dit aantal een factuur. Zijn er uiteindelijk op de dag van het uitje minder personen dan wordt dit niet meer verrekend en komen de kosten geheel voor Deelnemer.
15. Het is Deelnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Surf&Supschool de Kraaij . Indien Deelnemer handelt in strijd met de vorige volzin maakt Surf&Supschool de Kraaij zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een direct opeisbare boete van EURO 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per overtreding en € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, met een maximum van EURO 100.000,00 (zegge honderdduizend euro), zonder dat Surf&Supschool de Kraaij gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van Surf&Supschool de Kraaij om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boeten overtreft.
16. Deelnemer zal ten alle tijde de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. Deelnemer en Participant respecteren de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels. Het is Deelnemer en behoudens schriftelijke toestemming van Surf&Supschool de Kraaij verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.


Artikel 5 Verplichtingen van Surf&Supschool de Kraaij .
1. Surf&Supschool de Kraaij zal de Activiteit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Surf&Supschool de Kraaij er voor zorgt dat de gebruikte materialen qua aard geschikt zijn voor de aangeboden Activiteit en verkeren in een goede staat van onderhoud.
3. Indien Activiteit door weersomstandigheden op het laatste moment geen doorgang kan vinden of wordt afgebroken, zal Surf&Supschool de Kraaij zich inspannen om, op basis van de ter plekke aanwezige mogelijkheden en materialen, een alternatief programma te verzorgen.
4. Surf&Supschool de Kraaij zorgt er voor in dat zij een verzekering heeft afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.


Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever en Deelnemer.
1. Deelnemer die als zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met de natuur en milieu, kan door Surf&Supschool de Kraaij of diens Vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de Activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 7 Aansprakelijkheid van Surf&Supschool de Kraaij .
1. Surf&Supschool de Kraaij kan niet aansprakelijk worden gesteld door Deelnemer voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de Activiteit/Huur aan Deelnemer en/of Participant.
2. Deelname aan Activiteiten geschiedt op risico van Deelnemer. Surf&Supschool de Kraaij is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Deelnemer leidt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of Activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. Wanneer een overeenkomst door Deelnemer met Surf&Supschool de Kraaij wordt aangegaan accepteert Deelnemer zijn/haar eigen risico.
3. Surf&Supschool de Kraaij is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals overschatting van de eigen vermogens, het negeren van instructies, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen of het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument.
4. Surf&Supschool de Kraaij is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden: omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Surf&Supschool de Kraaij en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Surf&Supschool de Kraaij kunnen worden toegerekend.
5. Surf&Supschool de Kraaij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Surf&Supschool de Kraaij is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens en op de hoogte is van de minimale vereisten om deel te kunnen nemen aan de Activiteit.
6. De Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geacht een passende ongevallen en annuleringsverzekering af te sluiten. Surf&Supschool de Kraaij is nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-ongevallen en/of annuleringsverzekering.
7. Nalatigheid aan de zijde van Deelnemer (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Surf&Supschool de Kraaij )of onvolledigheid door Opdrachtgever of Deelnemer aangaande informatie waarvan Opdrachtgever of Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Surf&Supschool de Kraaij daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Surf&Supschool de Kraaij .
8. Surf&Supschool de Kraaij door Opdrachtgever of Deelnemer op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Dit artikel is tevens van toepassing op schade aan- of verlies van persoonlijke zaken van derden die Opdrachtgever of Deelnemer vergezellen. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeven van werknemers en andere Vertegenwoordigers van Surf&Supschool de Kraaij en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van de Activiteit en tenzij de wet dit uitsluit.
9. Bij (im)materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij de Deelnemer (en Participant). Deelnemer vrijwaart Surf&Supschool de Kraaij volledig voor (im)materiële schade aan derden, waarvoor Surf&Supschool de Kraaij aansprakelijk wordt gesteld en zal de vergoedingen voldoen aan deze derden dan wel Surf&Supschool de Kraaij schadeloos stellen en de aansprakelijkheid op zich nemen.
10. Indien Surf&Supschool de Kraaij voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Deelnemer en/of Participant geleden schade wettelijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal met de uitvoering van de overeenkomst aan Deelnemer in rekening gebrachte en betaalde bedragen of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Surf&Supschool de Kraaij uit te keren totaal.
11. Bij een Activiteit op locatie is Deelnemer verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Surf&Supschool de Kraaij . Indien een leidinggevende van Surf&Supschool de Kraaij constateert dat de werkomgeving niet voldoende veilig is, is Surf&Supschool de Kraaij gerechtigd de werkzaamheden te staken en de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Surf&Supschool de Kraaij gerechtigd de schade te vorderen bij Deelnemer die zij heeft geleden dan wel annuleringskosten te vorderen met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst.


Artikel 8 Wijziging/annulering van de overeenkomst.
1. Surf&Supschool de Kraaij ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals, oorlog, terreur, politieke onrust natuurrampen etc. etc.. Surf&Supschool de Kraaij is verplicht de Opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde Activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Surf&Supschool de Kraaij geen doorgang kan vinden, dan is Surf&Supschool de Kraaij een andere Activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen.
3. Annulering door Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een annulering wanneer deze door Deelnemer getekend is en in het bezit is van Surf&Supschool de Kraaij . Bij uitstel of annulering door Deelnemer zullen de volgende kosten aan Deelnemer worden doorberekend:
a. In het geval van annulering tot 1 week voor aanvang van de Activiteit/Huur: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
b. In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van de Activiteit/Huur: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
c. In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de Activiteit/Huur: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
d. In het geval van annulering op de datum van de Activiteit/Huur: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
4. Indien Deelnemer de Activiteit/Huur uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Surf&Supschool de Kraaij een nieuwe datum wordt vastgesteld en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventueel gemaakte extra kosten.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer is vertraagd dan heeft Surf&Supschool de Kraaij het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uur prijs aan Deelnemer in rekening te brengen of de Activiteit/Huur in te korten zonder dat dit Deelnemer het recht geeft op enige restitutie of korting.
6. Annulering door Surf&Supschool de Kraaij maakt Surf&Supschool de Kraaij jegens de Deelnemer op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Surf&Supschool de Kraaij ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Huur geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Surf&Supschool de Kraaij gehouden de Deelnemer daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval dat Deelnemer van deze alternatieve Activiteit/Huur afziet dan is Surf&Supschool de Kraaij gehouden de ontvangen bedragen terstond aan Deelnemer terug te betalen, tenzij in de overeenkomst reeds een alternatief aanbod aangeboden is, waarmee Deelnemer akkoord is gegaan.


Artikel 9 Betaling:
1. Opdrachtgever dient voorafgaande aan de Activiteit het totaal bedrag te voldoen een en ander zoals in de overeenkomst is bepaald.
2. In geval de offerte korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit is ondertekend dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het tekenen van de offerte het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Surf&Supschool de Kraaij te voldoen.
3. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene bepalingen verricht dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Surf&Supschool de Kraaij vrij de Activiteit te annuleren zonder dat Surf&Supschool de Kraaij op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
4. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.


Artikel 10 Klachten.
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk omschreven via het e-mailadres info@surfensup-dekraaij.nl worden ingediend binnen twee weken nadat het gebrek is geconstateerd.
2. Surf&Supschool de Kraaij zal binnen twee weken de ontvangst van de klacht bevestigen en de termijn voor de beantwoording bekend maken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.


Artikel 11. Overmacht
1. In geval van overmacht is Surf&Supschool de Kraaij gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding tegenover Deelnemer gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Surf&Supschool de Kraaij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Surf&Supschool de Kraaij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder begrepen is onder meer: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bepaalde weersomstandigheden.
3. Een beroep op overmacht kan door Surf&Supschool de Kraaij ook nog worden gedaan nadat Surf&Supschool de Kraaij in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.
4. Aansluitend is Surf&Supschool de Kraaij niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting, indien Surf&Supschool de Kraaij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dat geval is Surf&Supschool de Kraaij bevoegd boekingen en reserveringen te annuleren en een andere datum en tijd aan de Deelnemer voor te stellen.


Artikel 12. Copyright en Portretrecht
1. Bij deelname aan een door Surf&Supschool de Kraaij georganiseerde Activiteit/Huur wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien Deelnemer (of Participant van een Activiteit/Huur) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden aan Surf&Supschool de Kraaij.
2. Surf&Supschool de Kraaij behoudt zich het recht voor foto’s van de Activiteit/Huur te mogen plaatsen op hun website en/of social media accounts.
3. Van alle ten behoeve van Deelnemer vervaardigde producten, geleverde diensten etc. houdt Surf&Supschool de Kraaij de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Surf&Supschool de Kraaij is ten strengste verboden, tenzij Surf&Supschool de Kraaij hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Surf&Supschool de Kraaij ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.


Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle door Surf&Supschool de Kraaij te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van rechtsgang wordt de keuze voor de rechtbank bepaald door Surf&Supschool de Kraaij
3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nijmegen. Met dien verstande dat Surf&Supschool de Kraaij het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Deelnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de onderliggende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of ongeldig en/of onafdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen enkele consequentie voor de geldigheid van alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.
5. Indien op enige bepaling in de Overeenkomst of enig onderdeel van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige deel van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat bepalingen in het deel waarop geen beroep kan worden gedaan geacht worden te zijn aangepast zodanig dat daarop een beroep kan worden gedaan, waarbij de bedoeling van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling of het oorspronkelijke onderdeel zoveel mogelijk in stand blijft.